LIHULA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Lihula

26.aprill 2017 nr 97


Lihula Muusika- ja Kunstikooli
tasuliste teenuste hindade kinnitamine


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse  §  9 lg 2 ja haldusmenetluse seaduse  §  64, annab Lihula Vallavalitsus

k o r r a l d u s e


1. Kinnitada Lihula Muusika- ja Kunstikooli tasuliste teenuste hinnad:

1. 1. Ruumide ja helitehnika üürimine
1.1.1. II korruse saal kuni 25 inimest - 10 €/tund;
1.1.2. II korruse saal kuni 50 inimest - 20 €/tund;
1.1.3. II korruse saal 50 kuni 100 inimest - 25 €/tund;
1.1.4. klassiruum - 10 €/tund;
1.1.5. helitehnika - 100 krooni (6,39 €)/tund;
1.1.6. trummiklass õpilasele - 6 €/tund.

1.2. Muusikainstrumentide laenutamine
1.2.1.oma kooli õpilasele 3€/kuus;
1.2.2. teistele isikutele 10 €/kuus.

1.3. Keraamikaahju kasutamine 10 €/kord.

1.4. Ürituse muusikaline sisustamine ja töötoa korraldamine
1) ürituse muusikaline sisustamine 25 €/pooltundi;
2) kunstilise töötoa korraldamine 25 €/tund.

2. Punktides 1.1, 1.3 ja 1.4 nimetatud teenuseid osutatakse kirjaliku avalduse alusel.

3. Punktis 1.2 nimetatud teenuseid osutatakse lepingu alusel.

4. Punktis 1.3 nimetatud teenuseid osutatakse Lihula valla mittetulundusühingutele ja seltsingutele.

5. Lihula valla ametiasutuse hallatavad asutused ja mittetulundusühingud ning seltsingud on ürituste läbiviimisel vabastatud 50% ulatuses ruumide üüri tasumisest. Heategevuslikud üritused on vabastatud üüri tasumisest.Varje Ojala-Toos


Vallavanem

Ermil Migur


Vallasekretär