Väljaandja : Lihula Vallavolikogu 
Akti või dokumendi liik : määrus 
Teksti liik : algtekst 
Avaldamismärge : KO, 13.05.2008, 83, 1214 


Lihula Muusika- ja Kunstikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Lihula Vallavolikogu 24. aprilli 2008. a määrus nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lõike 2 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 ning haridus- jateadusministri 02. oktoobri 2002. a. määruse nr 69 «Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord» paragrahvi 4 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1 Reguleerimisala

(1) Määrusega sätestatakse Lihula Muusika- ja Kunstikoolis töötavatele pedagoogidele ja ringijuhtidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset, erialast ettevalmistust ja/või juhtimisalast koolitust.

(2) Pedagoogidena käsitatakse õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid ning huvikooli juhti.

§ 2 Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

(1) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

(2) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

2. peatükk
KVALIFIKATSIOONINÕUDED

§ 3 Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

(1) Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või

2) kunstialane kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 4 Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded

(1) Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas ainevaldkonnas või

2) kunstialane kõrg- või keskeriharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 5 Huvikooli ringijuhi kvalifikatsiooninõuded

(1) Huvikooli ringijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) pedagoogiline või kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või

2) keskharidus ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 6 Määruse rakendamine

(1) Pedagoogidele ja ringijuhtidele, kes on pedagoogilise(d) kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist, ei kohaldata käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuet.

(2) Atesteerimise tulemusena pedagoogi kvalifikatsiooni omistamisel loetakse alates 2002 aasta 01. juunist Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel omandatud kõrghariduse nõudeks magistrikraad.

(3) Huvikooli direktoril on õigus nõutava eriharidusega õpetaja puudumisel võtta kuni üheks aastaks tööle keskharidusega töötaja, kes on lõpetanud õpetatavas ainevaldkonnas vastava huvikooli.

(4) Käesoleva määruse jõustumise ajal huvikooli õpetajana või ringijuhina töötav ja kvalifikatsiooninõuetele mittevastav töötaja loetakse atesteerimisnõuetele vastavaks kuni 2010 aasta 01. septembrini.

(5) Määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

(6) Määrus jõustub 2008 aasta 01. maist.


Volikogu esimees Rein MERILA